نام و نام خانوادگی: دکتر سعید احمدی
سمت: سرپرست دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه
مدرک و رشته تحصیلی/مرتبه علمی: دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای/استادیار
شرح وظایف
پست الکترونیک: health_relevance@qums.ac.ir
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001  داخلی: 3734

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0