دوران

لطفا صبر کنید ...


  علوم بهداشتی در تغذیه - کارشناسی ارشد


  کارشناسی ارشد رشته علوم بهداشتی در تغذیه شاخه ای از علوم پزشکی و آمیخته ای از علوم زیستی ، بهداشتی و تغذیه است که بر پایه علم تغذیه و با توجه به عوامل فیزیکی، فرهنگی و اجتماعی- اقتصادی در راستای ارتقاء سلامت جامعه گام برمی دارد . دانش آموختگان این مقطع قادر خواهند بود در مقاطع بالاتر نیز ادامه تحصیل دهند.

  هدف های کلی رشته:

  دانش آموختگان این رشته می بایست در موارد زیر درسطح جامعه فعالیت نمایند:

      برنامه ریزی و نظارت بر خدمات تغذیه‌ای(مشاوره،مراقبت، برنامه ریزی تغذیه ای و...)
      ارائه آموزش تغذیه به سایر رشته های وابسته حرفه ای
      طراحی، اجرا یا مشارکت در اجرای پژوهش های کاربردی تغذیه

  طول دوره و تعداد واحدها:

  طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته: 3 سال
  تعداد کل واحد: 33 واحد
  تعداد دروس اختصاصی: 21 واحد
  تعداد دروس اختیاری: 4 واحد
  تعداد دروس جبرانی: 1 واحد
  تعداد دروس کارآموزی: 1 واحد
  تعداد پایان نامه: 6 واحد


  6.0.9.0
  گروه دورانV6.0.9.0