نام و نام خانوادگی: دکتر رزاق محمودی
سمت: رئیس دانشکده
مدرک و رشته تحصیلی/مرتبه علمی: دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی/استاد
سوابق علمی و پژوهشی / سامانه پژوهان
پست الکترونیک: r.mahmodi@qums.ac.ir
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001  داخلی: 3700  تلفن مستقیم: 33344798
فرم درخواست وقت ملاقات
رئیس پیشین

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0