نام و نام خانوادگی: محمدرضا امامقلی
سمت: معاون اداری و مالی دانشکده
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد تاریخ، تمدن و ملل اسلامی
پست الکترونیک: e.emamgholi@qums.ac.ir
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001  داخلی: 3705
فرم درخواست وقت ملاقات
معاون اداری و مالی پیشین

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0