نام و نام خانوادگی: آزاده نوروزی
سمت: حسابدار
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی حسابداری
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001  داخلی: 3710

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0