نام و نام خانوادگی: محمد ابراهیم رسول زاده
سمت: کارمند سمعی و بصری
مدرک و رشته تحصیلی: دیپلم
تجهیزات
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001  داخلی: 3727 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0