نام و نام خانوادگی: ناهید ساوه
سمت: کارشناس فرهنگی دانشکده
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی
شرح وظایف
پست الکترونیک: culture_health@qums.ac.ir
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001  داخلی: 3725

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0