نام و نام خانوادگی: هدایت اکبری
سمت: کارپرداز
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی جغرافیای اقتصادی
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001  داخلی: 3943

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0