گروه های آموزشی دانشکده بهداشت

 

بهداشت عمومی و آموزش بهداشت

 

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 

مهندسی بهداشت محیط

دکتری تخصصی و پژوهشی

کارشناسی ارشد

کارشناسی

 

کارشناسی ارشد

کارشناسی

 

 

کارشناسی ارشد

کارشناسی

 

مهندسی بهداشت حرفه ای

 

بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 

علوم بهداشتی در تغذیه

کارشناسی ارشد

کارشناسی

 

کارشناسی ارشد

 

 

کارشناسی ارشد

 

اپیدمیولوژی و آمار زیستی

       
کلیه مقاطع        

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0