گروه آموزشی   اساتید مشاور دانشجویان آسیب پذیر   اساتید مشاور دانشجویان ورودی جدید
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی   دکتر امید خسروی زاده   دکتر محمد عامرزاده
مهندسی بهداشت محیط   دکتر حمزه علی جمالی   دکتر رضا قنبری
مهندسی بهداشت حرفه ای   دکتر سکینه ورمزیار   دکتر مهران قلعه نوی
بهداشت عمومی   فریبا زاهدی فر   معصومه ضیائی ها
تحصیلات تکمیلی   دکتر زهرا حسین خانی   دکتر زهرا حسین خانی

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0