اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

 

       

دکتر رزاق محمودی

رئیس دانشکده

 

دکتر مهران قلعه نوی

معاون آموزشی دانشکده و مدیر تحصیلات تکمیلی

 

دکتر رضا قنبری

معاون پژوهشی دانشکده

 

دکتر مریم جوادی

مدیر گروه علوم بهداشتی در تغذیه

 

دکتر سیما رفیعی

مدیر گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

       

دکتر علی صفری واریانی

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

 

دکتر پیمان قجربیگی

مدیر گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 

دکتر حمزه علی جمالی

مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط

 

دکتر عیسی محمدی زیدی

مدیر گروه بهداشت عمومی و آموزش بهداشت

 

دکتر احمد نیک پی

عضو هیأت علمی

           

دکتر احد علیزاده

عضو هیأت علمی

 

دکتر مهدی رنجبران

عضو هیأت علمی

 

دکتر زهرا حسین خانی

عضو هیأت علمی

 

 

 

 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0