اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

 

         

دکتر رزاق محمودی

رئیس دانشکده

 

دکتر سیما رفیعی

معاون آموزشی دانشکده

 

دکتر حسین خادم حقیقیان

معاون پژوهشی دانشکده

 

مهندس مهران قلعه نوی

مدیر تحصیلات تکمیلی

   
         

دکتر علی صفری واریانی

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

 

دکتر پیمان قجربیگی

مدیر گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 

دکتر حمزه علی جمالی

مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط

 

دکتر عیسی محمدی زیدی

مدیر گروه بهداشت عمومی و آموزش بهداشت

   
       

دکتر مریم جوادی

مدیر گروه علوم بهداشتی در تغذیه

 

دکتر احمد نیک پی

عضو هیأت علمی

 

دکتر احد علیزاده

عضو هیأت علمی

 

دکتر مهدی رنجبران

عضو هیأت علمی

 

دکتر زهرا حسین خانی

عضو هیأت علمی

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0