نام و نام خانوادگی: نازنین نجفی زادگان
سمت: کارشناس پژوهش
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001  داخلی: 3723 
پست الکترونیک: healthresearch@qums.ac.ir

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0