نام و نام خانوادگی: صدیقه محمودیان
سمت: مسئول اساتید مشاور
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001  داخلی: 3911

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0