اعضای شورای پژوهشی دانشکده

 

     

دکتر رزاق محمودی

رئیس دانشکده

 

دکتر حسین خادم حقیقیان

معاون پژوهشی

 

دکتر سیما رفیعی

معاون آموزشی

مدیر گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 

دکتر حمزه علی جمالی

مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط

دکتر بهمن احدی نژاد

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

     

دکتر پیمان قجربیگی

مدیر گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 

دکتر عیسی محمدی زیدی

مدیر گروه بهداشت عمومی و آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 

دکتر علی صفری واریانی

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

 

دکتر مریم جوادی

مدیر گروه علوم بهداشتی در تغذیه

دکتر احمد نیک پی

عضو هیأت علمی

 

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0