اعضای شورای پژوهشی دانشکده

 

      zaroushani.png

دکتر رزاق محمودی

رئیس دانشکده

 

دکتر رضا قنبری

معاون پژوهشی

 

دکتر مهران قلعه نوی

معاون آموزشی

 

دکتر ویدا زراوشانی

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

دکتر حمزه علی جمالی

مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط

     

دکتر پیمان قجربیگی

مدیر گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 

دکتر عیسی محمدی زیدی

مدیر گروه بهداشت عمومی و آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 

دکتر علی صفری واریانی

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

 

دکتر مریم جوادی

مدیر گروه علوم بهداشتی در تغذیه

دکتر سیما رفیعی

مدیر گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 

             

دکتر احمد نیک پی

عضو هیأت علمی

             

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0