نام و نام خانوادگی: ناهید ساوه
سمت: رابط روابط عمومی
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001  داخلی: 3725 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0