نام و نام خانوادگی: دکتر مهران قلعه نوی
سمت: معاون آموزشی دانشکده
مدرک و رشته تحصیلی/مرتبه علمی: دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای/استادیار
سوابق علمی و پژوهشیسامانه پژوهان
پست الکترونیک: mghalenoy@qums.ac.ir
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001  داخلی: 3702 
فرم درخواست وقت ملاقات
معاونین آموزشی پیشین

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0