نام و نام خانوادگی: دکتر سیما رفیعی
سمت: معاون آموزشی دانشکده
مدرک و رشته تحصیلی/مرتبه علمی: دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی/دانشیار
سوابق علمی و پژوهشی:   فارسی     انگلیسی     سامانه پژوهان
پست الکترونیک: s.rafiei@qums.ac.ir
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001  داخلی: 3702 
فرم درخواست وقت ملاقات
معاونین آموزشی پیشین

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0