نام و نام خانوادگی: حسن بابایی راد
سمت: مسئول دفتر ریاست
مدرک و رشته تحصیلی: دیپلم
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001  داخلی: 3700  تلفن مستقیم: 33344798

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0