نام و نام خانوادگی: دکتر حسین خادم حقیقیان
سمت: معاون پژوهشی دانشکده
مدرک و رشته تحصیلی/مرتبه علمی: دکترای تخصصی علوم تغذیه/استادیار
سوابق علمی و پژوهشی   /   سامانه پژوهان
پست الکترونیک: h.haghighian@qums.ac.ir
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001  داخلی: 3900
فرم درخواست وقت ملاقات
معاون پژوهشی پیشین

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0