نام و نام خانوادگی: دکتر رضا قنبری
سمت: معاون پژوهشی دانشکده
مدرک و رشته تحصیلی/مرتبه علمی: دکترای تخصصی بهداشت محیط/استادیار
سوابق علمی و پژوهشی   /   سامانه پژوهان
پست الکترونیک: r.ghanbari@qums.ac.ir
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001  داخلی: 3900
فرم درخواست وقت ملاقات
معاونین پژوهشی پیشین

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0