نام و نام خانوادگی: مهدی صفدری
سمت: مسئول امور هیأت علمی
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001  داخلی: 3733

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0