اعضای شورای آموزشی دانشکده

 

     

دکتر رزاق محمودی

رئیس دانشکده

 

دکتر سیما رفیعی

معاون آموزشی و مدیر گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 

دکتر مریم جوادی

مدیر گروه علوم بهداشتی در تغذیه

 

دکتر حمزه علی جمالی

مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط

       

دکتر پیمان قجربیگی

مدیر گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 

دکتر عیسی محمدی زیدی

مدیر گروه بهداشت عمومی و آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 

دکتر علی صفری واریانی

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

   

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0