اعضای شورای آموزشی دانشکده

 

     

دکتر رزاق محمودی

رئیس دانشکده

 

دکتر مهران قلعه نوی

معاون آموزشی

 

دکتر مریم جوادی

مدیر گروه علوم بهداشتی در تغذیه

 

دکتر سیما رفیعی

مدیر گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

     

دکتر پیمان قجربیگی

مدیر گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 

دکتر عیسی محمدی زیدی

مدیر گروه بهداشت عمومی و آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 

دکتر علی صفری واریانی

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

 

دکتر حمزه علی جمالی

مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0