آدرس دانشکده: قزوین، بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده بهداشت
کد پستی: 34197-59811
پست الکترونیک: sph@qums.ac.ir
تلفن: 33369581-028
فکس: 33345862-028
شبکه های اجتماعی دانشگاه


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0