نام و نام خانوادگی: فائزه صراف
سمت: کارشناس امور هیأت علمی
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001  داخلی: 3712

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0