نام و نام خانوادگی: مهدی تقی زاده
سمت: مسئول خدمات
مدرک و رشته تحصیلی: دیپلم کامپیوتر
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001  داخلی: 3938

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0