نام و نام خانوادگی: تقی کریمی
سمت: کارمند اموال
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی حقوق قضایی
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001  داخلی: 3707 

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0