اسامی کارکنان دانشکده بهداشت

 

  نام و نام خانوادگی محل کار سمت تلفن داخلی توضیحات
نونا سادات آریاشکوه دفتر توسعه آموزش کارشناس EDO 3711 اطلاعات بیشتر
هدایت اکبری امور مالی کارپرداز 3943 اطلاعات بیشتر
حسن بابایی راد دفتر ریاست مسئول دفتر 3700 اطلاعات بیشتر
bakhshi.png قاسم علی بخشی امور مالی جمعدار اموال 3707 اطلاعات بیشتر
زهرا برخورداری پژوهش کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی 3723 اطلاعات بیشتر
علی تقی زاده امور اداری مسئول امور عمومی 3708 اطلاعات بیشتر
رقیه جهانگیری اداره آموزش کارشناس آموزش 3716 اطلاعات بیشتر
منیر درگاهی امور اداری مسئول دبیرخانه 3709 اطلاعات بیشتر
شاهدخت رفیعی اداره آموزش کارشناس تحصیلات تکمیلی 3718 اطلاعات بیشتر
محمد ابراهیم رسول زاده سمعی و بصری سمعی و بصری 3727 اطلاعات بیشتر
فریبا زاهدی فر دفتر توسعه آموزش مسئول EDO 3933 اطلاعات بیشتر
ناهید ساوه معاونت اداری مالی کارشناس فرهنگی 3725 اطلاعات بیشتر
روابط عمومی رابط روابط عمومی اطلاعات بیشتر
هاجر شریفی اداره آموزش کارشناس تحصیلات تکمیلی 3715 اطلاعات بیشتر
فائزه صراف امور هیأت علمی کارشناس امور هیأت علمی 3712 اطلاعات بیشتر
مهدی صفدری امور هیأت علمی مسئول امور هیأت علمی 3733 اطلاعات بیشتر
معصومه ضیائیها هیأت آموزشی هیأت آموزشی 3933  
عظمت قاسمی آسیابر کتابخانه کارمند کتابخانه 3766 اطلاعات بیشتر
راضیه قدیمی امور اداری کارشناس امور اداری 3922 اطلاعات بیشتر
رابط آموزش کارکنان اطلاعات بیشتر
زینب کریمی آزمایشگاه بهداشت محیط کارشناس آزمایشگاه 3730 اطلاعات بیشتر
امور اداری دبیر نظام پیشنهادها اطلاعات بیشتر
لیلا مافی امور مالی رئیس امور مالی 3710 اطلاعات بیشتر
mohammadi2.png پرستو محمدی اداره آموزش کارشناس آموزش 3720 اطلاعات بیشتر
رقیه محمودزاده اداره آموزش کارشناس آموزش 3719 اطلاعات بیشتر
صدیقه محمودیان دفتر توسعه آموزش مسئول استعداد درخشان 3711 اطلاعات بیشتر
مسئول اساتید مشاور اطلاعات بیشتر
شقایق موسوی آزمایشگاه میکروبیولوژی کارشناس آزمایشگاه 3731 اطلاعات بیشتر
سعیده موسوی آزمایشگاه بهداشت حرفه ای کارشناس آزمایشگاه 3722 اطلاعات بیشتر
زهره موسی خانی آزمایشگاه آنالیز دستگاهی کارشناس آزمایشگاه 3736 اطلاعات بیشتر
رقیه مومنی امور اداری کارمند بایگانی 3713 اطلاعات بیشتر
mehrabi.png علی مهرابی آزمایشگاه ایمنی مواد غذایی کارشناس آزمایشگاه 3722 اطلاعات بیشتر
نازنین نجفی زادگان پژوهش مسئول سایت و کارشناس کامپیوتر 3723 اطلاعات بیشتر
کارشناس پژوهش اطلاعات بیشتر
آزاده نوروزی امور مالی حسابداری 3710 اطلاعات بیشتر
مینا یعقوبی اداره آموزش مسئول آموزش 3717 اطلاعات بیشتر

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0