آمار دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال دوم تحصیلی 401-400 دانشکده بهداشت

 

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی دانشجویان زن دانشجویان مرد تعداد کل
مهندسی بهداشت حرفه ای کارشناسی 53 36 89
مهندسی بهداشت محیط کارشناسی 62 16 78
بهداشت عمومی کارشناسی 66 9 75
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی کارشناسی 64 23 87
مهندسی بهداشت حرفه ای کارشناسی ارشد 11 6 17
مهندسی بهداشت محیط کارشناسی ارشد 11 3 14
آموزش بهداشت کارشناسی ارشد 11 1 12
علوم بهداشتی در تغذیه کارشناسی ارشد 11 7 18
بهداشت و ایمنی مواد غذایی کارشناسی ارشد 10 1 11
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی کارشناسی ارشد 13 3 16
MPH (عمومی) کارشناسی ارشد 0 0 0
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دکتری تخصصی پژوهشی 1 0 1
MPH (حرفه ای) کارشناسی ارشد 0 4 4
جمع کل 314 108 422

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0