آمار دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال اول تحصیلی 402-401 دانشکده بهداشت

 

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی دانشجویان زن دانشجویان مرد تعداد کل
مهندسی بهداشت حرفه ای کارشناسی 49 31 80
مهندسی بهداشت محیط کارشناسی 53 13 66
بهداشت عمومی کارشناسی 64 11 75
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی کارشناسی 69 21 90
مهندسی بهداشت حرفه ای کارشناسی ارشد 13 5 18
مهندسی بهداشت محیط کارشناسی ارشد 5 2 7
آموزش بهداشت کارشناسی ارشد 9 2 11
علوم بهداشتی در تغذیه کارشناسی ارشد 8 4 12
بهداشت و ایمنی مواد غذایی کارشناسی ارشد 8 1 9
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی کارشناسی ارشد 11 8 19
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دکتری تخصصی پژوهشی 1 0 1
MPH (حرفه ای) کارشناسی ارشد 0 4 4
جمع کل 290 102 392

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0