تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 401-400 دانشکده بهداشت (ورودی 99 به قبل)

 

انتخاب واحد اینترنتی 400/11/6 لغایت 400/11/9
انتخاب واحد حضوری برای دانشجویان مشکل دار (ميهمان و انتقالي) 400/11/9 لغایت 400/11/10
شروع کلاسها 400/11/16
حذف و اضافه 400/12/1 لغایت 400/12/4
امتحانات دروس 8 هفته اول 401/2/4 لغایت 401/2/7
حذف اضطراری  401/2/17 لغایت 401/2/19
پایان کلاس ها 401/3/26
امتحانات 401/3/28 لغایت 401/4/9

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 401-400 دانشکده بهداشت (ورودی 1400)

 

انتخاب واحد اینترنتی 400/11/23 لغایت 400/11/29
انتخاب واحد حضوری برای دانشجویان مشکل دار (ميهمان و انتقالي) 400/11/30 لغایت 400/12/1
شروع کلاسها 400/12/7
حذف و اضافه 400/12/21 لغایت 400/12/24
امتحانات دروس 8 هفته اول 401/2/17 لغایت 401/2/21
حذف اضطراری  401/3/24 لغایت 401/3/26
پایان کلاس ها 401/4/16
امتحانات 401/4/30 لغایت 401/4/18

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0