نام و نام خانوادگی: علی تقی زاده
سمت: مسئول امور عمومی
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی حسابداری
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001  داخلی: 3708

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0