نام و نام خانوادگی: راضیه قدیمی
سمت: کارشناس امور اداری
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001  داخلی: 3922

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0