نام و نام خانوادگی: زینب کریمی
سمت: دبیر نظام پیشنهادها
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001  داخلی: 3730

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0