نام و نام خانوادگی: لیلا مافی
سمت: رییس امور مالی و عامل مدیر مالی
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001  داخلی: 3710

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0