شرح وظايف پيشنهادي كميته ارتباطات دفتر ارتباط با صنعت


1.پيگيري ارتباطات ايجاده شده با صنايع و سازمانها تا منتهي شدن به عقد قرارداد
2.اخذ اطلاعات فني جهت تعيين شرح خدمات ارائه شده در پروژه مربوطه
3.برقراري ارتباط با صنايع و سازمانهاي جهت معرفي توانمنديهاي دفتر
4.ارجاع پروژه مربوطه به كميته كاربردي (پس از عقد قرارداد)
5.شركت در جلسات بازگشايي پاكات
6.تعيين شرايط قرارداد و مبلغ قرارداد
تبصره : اعضاي كميته ارتباطات توسط مدير ارتباط با صنعت و مسئول كميته ارتباطات تعيين مي شوند.

شرح وظايف پيشنهادي كميته آموزشی دفتر ارتباط با صنعت


1-بررسي نيازهاي آموزشي در ارتباط با سلامت و معرفي توانمندي در كميته آموزشي به صنايع و سازمانهاي مربوطه
2-تدوين و ليست كوريوكولوم و دوره هاي آموزشي مورد نياز جامعه در ارتباط با سلامت با هماهنگي مبادي ذيربط
3-برنامه ريزي و هماهنگي و اخذ مجوز لازم جهت برگزاري كارگاه هاي آموزشي و دوره هاي باز آموزي
4-پيش بيني و تهيه مكان و تداركات و تجهيزات مورد نياز جهت برگزاري دوره هاي آموزشي
5-تهيه چارت هاي تشكيلاتي و معرفي اعضاء كميته به همراه شرح وظايف هر كدام
6-ارائه گزارش هاي اداري به دبير دفتر ارتباط با صنعت از فعاليت هاي انجام شده
7-تهيه نرم افزار هاي آموزشي از جمله پوستر ، پمفلت و كتابچه آموزشي و فيلم
8-تهيه تقويم آموزشي ساليانه و ارسال به صنايع و سازمانهاي مربوطه
9-صدور گواهينامه مربوطه با هماهنگي مبادي ذيربط

شرح وظايف پيشنهادي كميته طرح هاي كاربردي دفتر ارتباط با صنعت1-تعيين كارشناس جهت بازديد، تهيه ليست هزينه‌ها و ارسال آن به صنعت
2-كنترل گزارش بر اساس فرمت تعيين شده و ارائه به مسئول فني
3-هماهنگي با مجري پروژه جهت تعيين روز اندازه گيري
4-هماهنگي با مجري جهت نگارش گزارش
5-ارائه گزارش به دبير دفتر ارتباط با صنعت
6-پيگيري تصحيح نهايي گزارش

شرح وظايف پيشنهادي كميته پژوهش هاي كاربردي دفتر ارتباط با صنعت


1-گزارش نويسي بر اساس فرمت تعيين شده از سازمان محيط زيست كشور
2-ارائه گزارش به مدير دفتر ارتباط با صنعت
3- بازديد از پروژه هاي نظارت و بازرسي
4- تعيين كارشناس جهت بازديد
5-ارائه گزارش به كميته علمي
6-شركت در مناقصات مربوطه

شرح وظايف پيشنهادي مجري پروژه1-تامين نيروي انساني ، مواد و تجهيزات لازم جهت اجراي پروژه ( در صورت نياز ) و هماهنگي با دبير دفتر ارتباط باصنعت
2-هماهنگي با مدير گروه جهت خروج تجهيزات و دستگاهها آزمايشگاهي
3-هماهنگي با مسئول كميته كاربردي جهت تعيين روز اندازه گيري
4-رفع نواقص احتمالي گزارش (اعلام شده از سوي مدير فني)
5-ارائه گزارش نهايي به دبير دفتر ارتباط با صنعت
6-تهيه گزارش و ارائه به كميته كاربردي
7-تكميل فرم مخصوص مشخصات پروژه
8-تكميل مشخصات پروژه


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0