آیین نامه استعداد درخشان
آیین نامه تشکیل کمیته های مشورتی
فرم تقاضانامه انتخاب دانشجوی نمونه
آیین نامه دانشجویان انتقالی و تغییر رشته
آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه
شیوه نامه اجرایی جشنواره دانشجوی نمونه
آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان
آیین نامه جذب و بکارگیری دستیار پژوهش / سرباز پژوهشگر
آیین نامه اجرایی موضوع 5 نشست 66 شورای آموزشی پزشکی و تخصصی
آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان(1400-1399)
رشته های هم نام مجاز در انتخاب سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون 10%
آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان (اصلاح بند 8-2 ماده 2)
فرم متقاضیان استفاده از آیین نامه تسهیل ورود دانشجویان ممتاز به مقاطع بالاتر (با آزمون)
فرم متقاضیان استفاده از آیین نامه تسهیل ورود دانشجویان ممتاز به مقاطع بالاتر (بدون آزمون)
شیوه نامه پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال99-98
شیوه نامه تخصیص امتیاز به واجدین شرایط ورود بدون آزمون از مقط کارشناسی به کارشناسی ارشد
آیین نامه نحوه پذیرش برگزیدگان المپیادهای علمی و جشنواره های دانش آموزی در رشته های علوم پزشکی

 

 

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0