مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی - کارشناسی ارشد


  مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی رشته ای است چند نظامی . شاخه ای از علوم انسانی با کاربرد در حیطه علوم پزشکی ، که مدیر با هدایت تشکیلات انسانی و اخذ تصمیمات مطلوب و استفاده مؤثر و کارآ از منابع ، مادی و انسانی ، از طریق برنامه ریزی ، سازماندهی، هدایت و نظارت برای دستیابی به اهداف مؤسسات خدمات بهداشتی و درمانی بر اساس نظام لرزشی مورد قبول جامعه، ایفای نقش می کند.

  رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی کارشناسی ارشد در سال 1385 تأسیس گردید .در حال حاضر نیز در این مقطع دانشجو پذیرفته می شود.

  هدف

  هدف از پرورش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی :

  * تجزیه و تحقیق نظام خدمات بهداشتی

  * ارزیابی بیمارستانها از نظر کیفی و کمی

  * اداره بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی

  * تجزیه و تحقیق اقتصادی فعالیتهای بیمارستانی

  طول دوره و تعداد واحدها:

  طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته: 3 سال
  تعداد کل واحد: 49 واحد
  تعداد دروس اختصاصی: 12 واحد
  تعداد دروس پایه: 12 واحد
  تعداد دروس جبرانی: 17 واحد
  تعداد دروس کارآموزی: 4 واحد
  تعداد پایان نامه: 4 واحد


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0