نام و نام خانوادگی: شقایق موسوی
سمت: کارشناس آزمایشگاه
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001  داخلی: 3731

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0