دکتر محمد خلج
دکترای بینایی سنجی
مدت تصدی: از خرداد 85 تا اسفند 94

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0