- تأمين نيروي انساني مورد نياز
- پيش بيني و نظارت بر تنظيم و اجراي بودجه
- تشخيص نياز، تعيين اولويتها و نظارت بر خريد
- شركت در سمينارها، كميسيونها و جلسات مختلف و تهيه گزارش
- نظارت بر آموزش ضمن خدمت پرسنل و ارزشيابي كاركنان تحت پوشش
- ايجاد راهكار و فضاي مناسب در جهت رضايتمندي پرسنل و تكريم ارباب رجوع
- نظارت بر حسن انجام فعاليتهاي اداري مالي و مراقبت در حفظ رعايت مقررات مربوطه
- ايجاد ارتباط و هماهنگي با ديگر معاونتها و بخشهاي دانشكده با توجه به خط مشي تعيين شده
- برنامه ريزي و سازماندهي فعاليتهاي مربوطه و تعيين وظايف و صدور مسئوليتها و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0