- تلاش در جهت ارتقاء قدرت فهم و تحليل سياسي دانشجويان و گسترش روشن بيني ديني
- برنامه ريزي و اجراء براي گسترش و تعميق ارزشهاي اسلامي و انقلابي در همه سطوح دانشكده
- برگزاري جلسات سخنراني و آموزش مشاوره هاي ديني دانشجويان ، پرسنل و اساتيد و دانشكده ها
- فعال سازي ستاد اقامة نماز – شوراي امر به معروف و نهي از منكر و كميته عفاف و حجاب در دانشكده
- همكار ي و هماهنگي با مدير فرهنگي دانشگاه در برگزاري و انجام كليه مراسم هاي فرهنگي در دانشكده ها و دانشگاه
- پيشنهاد برنامه هاي لازم در جهت تقويت اعتقادات، باورها و آرمانهاي دانشجويان به معاونت دانشجويي، فرهنگي دانشگاه
- ارزيابي وضعيت فرهنگي دانشكده و مراكز تابعه و ارسال گزارش آنها به رياست دانشكده و معاونت دانشجويي، فرهنگي دانشگاه
- ايجاد هماهنگي و جلب مشاركت لازم ميان نهادهاي مختلف عقيدتي، فرهنگي و سياسي دانشجويي، اساتيد و كارمندان دانشكده
- برنامه ريزي و نظارت براي توسعه آموزشهاي عقيدتي، سياسي، اخلاقي و فرهنگي و فوق برنامه از طريق برگزاري كلاسهاي آموزشي و سمينارها
- تلاش در جهت سالم سازي روابط عمومي ميان استادان، دانشجويان و كاركنان و برنامه ريزي براي استفاده بهتر نيروهاي دانشكده از امكانات فرهنگي و هنري
- فراهم آوردن زمينه و ترغيب نيروهاي دانشكده به حضور در صحنه هاي مختلف علمي، سياسي و فرهنگي جا معه با توجه خاص به فضاي دينــي و فرهنگي دانشگاه
- عضويت در هيأت رئيسه و شوراي فرهنگي دانشكده جهت هماهنگ نمودن كليه فعاليتهاي فرهنگي و ارائه گزارش هاي شوراي فرهنگي دانشكده به دبيرخانه شوراي فرهنگي دانشگاه


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0