- بايگاني كردن نامه ها از طريق اتوماسيون
- تحويل گرفتن نامه هاي اداري و آموزشي براي بايگاني از دبيرخانه
- آماده سازي و تحويل دادن پرونده دانشجويان به مسئول رشته ها
- ثبت كليه نامه‌هاي وارد شده به اداره آموزش و ارجاع به مسئول آموزش
- بايگاني كليه مدارك، نامه ها، مصوبات وبخشنامه هاي آموزشي (دستي)
- تحويل دادن (احكام كارگزيني / كپي كارت ملي) به امور هيات علمي / اداري
- تشكيل پرونده براي دانشجويان،ثبت كليه مدارك و نامه هاي دانشجويان درپرونده هاي مربوطه


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0