- پیگیری پرونده های اساتید مدعو
- پيگيري پرونده هاي ارسالي به هيات مميزه مركزي
- بررسي پرونده اعضاي هيات علمي جهت ترفيع پايه ساليانه
- بررسي مدارك و مستدات اعضاي هيات علمي جهت ارتقاء به مرتبه بالاتر
- ارتباط با واحد پژوهش و آموزش دانشگاه جهت تائيد مدارك و مستندات پژوهشي، آموزشی، فرهنگی اعضاي هيات علمي


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0